РЕГЛАМЕНТ


I. Какво представлява клубът?

Клубът е самостоятелна и независима организация на професионалисти, които формират стратегиите и визията за развитието на ИТ в своите организации.

Клубът е средище на професионалисти, които осъзнават важността на информационните технологии за подобряване на ефективността и конкурентоспособността на българската икономика и искат да имат място за неформално обсъждане на изникващите в хода на работата им проблеми, за координиране на усилията си и за оказване на взаимна помощ под формата на съвети, обмяна на опит и дискусии.

Участието и допринасянето за развитието на клуба е доброволно. Срещите на клуба се провеждат не по-рядко от веднъж на два месеца.

Срещите на клуба се провеждат не по-рядко от веднъж на два месеца. Темата на всяка среща се определя от мнозинството гласове на предходното заседание и далите вота си на сайта на клуба.

Клубът се ръководи от и за ИТ директорите и мениджърите с грижа за бъдещето на техните организации. Той се оглавява от Управителен съвет с председател и 8 члена, представляващи различните сектори, в които работят членовете на Клуба. Управителният съвет се избира от Общото събрание с мандат от 2 години.


II. Мисия и цели

Мисията на членовете на клуба е да увеличат ефективността и ефикасността при използването на ИТ в своята работа. Целта на срещите е присъстващите да могат да обменят опит, гледни точки и очаквания относно това как трябва да се управляват и променят информационните системи за постигане на оптимални резултати.

Клубът работи за издигане профила на CIO позицията в изпълнителното ръководство на фирмите и институциите.

Други цели на клуба са:

1. Идентифициране и формулиране на важните насоки на развитие и усъвършенстване на българския бизнес и държавна администрация в сферата на прилагането на ИКТ.

2. Създаване на активна платформа за обмен на мнения, опит и позиции по актуални проблеми, свързани с използването на ИТ. Дискутиране на актуални теми, свързани с предстоящи мащабни проекти. Представяне на успешни и неуспешни проекти и начина по който са ръководени.

3. Формиране и поддържане на работата на неформални групи по браншови и друг принцип, които да дискутират специфични за дейността си проблеми.

4. Обмен на информация за успешни подходи при взаимодействие с големи ИТ доставчици, консултанти и разработчици.

5. Създаване на единна база данни с информация за решения на съществуващи проблеми, която да се ползва по регламент определен от членовете на клуба.

6. Организиране на анонимна статистика за качеството на работата на ИТ доставчици, консултанти и разработчици на решения с цел формиране на независими рейтинги за вътрешно ползване.

III. Членство

Клубът е отворен за всеки, чиято позиция съответства на ниво ИТ директор или на активно свързан с тази дейност мениджър в организация, която е потребител на ИТ услуги (без да се явява в същото време ИТ компания) и който може да удостовери, че длъжността и интересите му отговарят на целите на клуба.

Кандидат членовете подават молба до Председателя на Управителния съвет. За приемането им е необходима поне една препоръка от член на Клуба. За кандидат членове на Клуба е предвидено „тестово” посещение на едно заседание на клуба.