Устав
НА СДРУЖЕНИЕ
“КЛУБ НА МЕНИДЖЪРИТЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В
БЪЛГАРИЯ”
ГЛАВА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
     Днес, 29 май 2007 г. беше учредено сдружение с нестопанска цел по Закона за юридическите лица с нестопанска цел на Република България като доброволно обединение на физически и юридически лица, заинтересовани от формиране на визията и стратегиите за развитието на информационните технологии (ИТ) в управлението на компании, държавни институции и други организации.

Чл.1. Наименованието на учреденото сдружение, наричано в Устава ”сдружението”, е “Клуб на мениджърите на информационни технологии в България” наричано за краткост Сдружение “Клуб на ИТ мениджърите в България”, като последното се изписва и в превод на английски като: “CIO Club in Bulgaria”.

Чл.2. (изм. с решение на Общото събрание от 25.11.2008 г., изм. с решение на Общото събрание от 12.06.2013 г. „ ) Седалището и адресът на сдружението са град София, пощ.код: 1000, Столична община – район Оборище, бул. “Дондуков” 11.

Чл.3. Сдружението е организация за осъществяване на дейност в частна полза.

Чл.4. Сдружението се учредява без срок.

ГЛАВА II. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ
Чл.5. Целите на сдружение “Клуб на ИТ мениджърите в България”, са: а) да съдейства за увеличаване ефективността и ефикасността на използването на информационните технологии в дейността на фирмите и институциите в България; б) да съдейства за издигане позицията и авторитета на ИТ мениджърите в ръководството на фирмите и институциите в България. в) да поддържа и развива духа на взаимно сътрудничество между членовете си.

Чл.6. Сдружението има следният предмет на дейност:
1. Идентифициране и формулиране на основните насоки за развитие и усъвършенстване на българския бизнес и държавна администрация в сферата на прилагането на информационни и комуникационни технологии;
2. Създаване на активна платформа за обмен на мнения, опит и позиции по актуални проблеми, свързани с използването на информационните технологии;
3. Формиране и поддържане на работата на неформални групи по браншови и друг принцип, които да дискутират специфични за дейността си ИТ проблеми;
4. Изработване на единни насоки за работа и взаимодействие с големи ИТ доставчици, консултанти и разработчици. Организиране на статистика за качеството на работата на ИТ доставчици, консултанти и разработчици на решения с цел формиране на независими рейтинги за вътрешно ползване;
5. Създаване и поддържане на единна база данни с информация за решения на съществуващи проблеми, предоставена от независими ИТ експерти.

Чл.7. Сдружението ще постига целите си посредством:
а) организиране и провеждане на регулярни срещи, презентации, дискусии, семинари и други мероприятия за членовете на сдружението за обмяна на информация, опит, гледни точки и др. във връзка с предмета и целите на сдружението;
б) организиране и провеждане на постоянно сътрудничество с организации, институции и физически лица в страната и в чужбина за своевременен обмен на технологии, информация и идеи във връзка с предмета и целите на сдружението;
в) разработване на предложения за регламентиране и/или за промени в нормативната уредба, свързана с предмета и целите на сдружението;
г) представляване и защитаване интересите на членовете на сдружението, свързани с целите и предмета на дейност на сдружението.
д) участие в други юридически лица, доколкото това е необходимо за ефективното осъществяване на дейността по изпълнение на целите и задачите му.
ГЛАВА III. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ЧЛЕНСКИ ВНОС.
Чл.8. (1). Сдружението се състои от членове-учредители, редовни членове и един изключителен член.
(2) Членове-учредители са членове, които са учредили сдружението (изброени в Приложение 1).
(3) Редовни членове са всички членове, приети след учредителното събрание на сдружението.
(4) Изключителен член е “Ай Си Ти Медиа” ЕООД, гр. София, приет от учредителите с правата и задълженията му по чл.18.

Чл.9. (1) (изм. с решение на Общото събрание от 28.05.2009 г.) Броят на членовете на сдружението както при учредяването му, така и при приемане на нови членове, се подчинява на изискването за спазване на принципа на равнопоставено представяне от членове на всяка една от следните четири области: държавна администрация, индустрия, финанси, услуги.
(2) Членове на сдружението не могат да бъдат служители на компании, които са доставчици на хардуер, комуникационно оборудване, софтуер, ИТ обучение или консултантски услуги в сферата на ИТ.

Чл.10. Член на сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което заема ръководна позиция, свързана с ИТ дейност в компания или в друга институция, попадаща в областите, посочени в чл. 9 (1) и има не по-малко от 5 години опит в ръководството на ИТ проекти и дейности в големи организации. Чл.11. (1) Членството в сдружението е доброволно.
(2) Лицето, което желае да бъде прието за член, има право на едно предварително посещение на мероприятие на сдружението по покана на член на сдружението. (3) Молбата за приемане в сдружението следва да бъде подадена в писмена форма до Управителния съвет, в която лицето декларира, че приема устава на сдружението и се задължава да го спазва. Към молбата следва да се приложи и препоръка от един член на сдружението.
Чл.12. В едномесечен срок от подаване на документите Управителният съвет публикува в електронната страница на сдружението в ИНТЕРНЕТ предложение за приемане на нов член в случай, че приемането не нарушава изискването по чл.9. В нов едномесечен срок всеки член на сдружението има право на мнение по молбата, а Управителния съвет - на проучвания относно декларираните данни.

Чл.13. Приемането на член се извършва на първото заседание на Управителния съвет, следващо изтичане на срока по чл.12, изр. Второ, след изслушване на доклад за постъпилите мнения и данни за кандидата. Последният се счита за приет за член на сдружението в случай, че за приемането му гласуват повече от половината от присъстващите членове на Управителния съвет.

Чл.14. Членовете на сдружението имат право:
а) да присъстват при провеждане на заседания на Общото събрание и да участват във всички обсъждания.
б) да поставят за разглеждане въпроси, свързани с дейността на сдружението, да внасят предложения, свързани с осъществяване на идеалната цел на сдружението,
в) да се ползват от резултатите на цялостната дейност на сдружението.
г) да бъдат избирани в управителните органи на сдружението.

Чл.15. Членовете на сдружението имат следните задължения:
а) да спазват Устава на сдружението,
б) да съдействат за постигане на целите и изпълнение на задачите на сдружението, като участват активно в организираните мероприятия,
в) да участват редовно в заседанията на Общото събрание,
г) да внасят редовно членският си внос.

Чл.16. Членството в сдружението се прекратява:
1. въз основа на писмено заявление, подадено до Управителния съвет.
2. със смъртта на физическото лице или поставянето му под запрещение или с прекратяване на юридическото лице.
3. с прекратяване на сдружението.
4. поради изключване по решение на Общото събрание при:
а) системно неизпълнение на решенията на Общото събрание на сдружението;
б) системно нарушаване на Устава на сдружението;
в) при грубо злепоставяне интересите на сдружението. В този случай лицето се поканва предварително да даде обяснения пред Управителния съвет;

5. при отпадане от сдружението по решение на Управителния съвет при:
а) (изм. с решение на Общото събрание от 28.05.2009 г.) невнасяне на годишния членския внос до края на м. юни. от текущата календарна година;
б) при отсъствие от повече от половината от редовните мероприятия на сдружението в течение на една година.
в) в случай, че член на сдружението премине на друга работа, неотговаряща на условията в чл. 9.

Чл.17. (1) Членовете на сдружението заплащат годишен членски внос, определен от Общото събрание, който следва да постъпи в сдружението до 31 март на текущата година, с изключение на годината на учредяването, в която годишният членски внос следва да бъде заплатен до края на текущия месец след учредяване на сдружението. (2) Размерът, сроковете и реда за внасяне се променят от Общото събрание по предложение на Управителния съвет. (3) При прекратяване на членството внесеният до момента на прекратяването членски внос не се връща на прекратилия участието си член.
ГЛАВА ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИЯ ЧЛЕН АЙ СИ ТИ МЕДИА ЕООД
Чл.18. (1) Изключителният член Ай Си Ти Медиа ЕООД има и следните изключителни права и задължения, освен тези по чл. 14, чл.15 и чл.16, които не могат да бъдат предоставяни на други членове:
а) да осъществява административната дейност на сдружението, доколкото същата не е в правомощията на органите на сдружението;
б) да съдейства за взаимодействието между членовете в периодите между общите събрания и мероприятията на сдружението;
в) да предоставя, поддържа и развива онлайн платформа за комуникация и споделяне на знания между членовете;
г) да организира провеждането на мероприятията на сдружението и да информира членовете за предстоящите инициативи и мероприятия;
д) да осигурява медийно отразяване на мероприятията на сдружението, за които има решение на Управителния съвет за популяризиране;
е) да съдейства на членовете при медийни изяви, насочени към утвърждаване и издигане ролята на ИТ мениджърите;
ж) да съдейства за изграждане на атмосфера на сътрудничество между членовете на сдружението;
з) да съдействува за постигане на балансирани решения, удовлетворяващи възможно най-голям брой от членовете на сдружението при решаване на въпроси, по които членовете нямат общо становище;
(2) (изм. с решение на Общото събрание от 17.06.2015 г.) Изключителният член Ай Си Ти Медиа ЕООД има неотменно (изключително) право да посочи свой представител за член на Управителния съвет с право на един глас при вземане на решения;
(3) Изключителният член Ай Си Ти Медиа ЕООД има право да участва във всички мероприятия на сдружението чрез свои служители или чрез други свои представители;
ГЛАВА V. УСТРОЙСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл.19. Органите за управление на сдружението са:
а) Общото събрание на членовете,
б) Управителният съвет.
ГЛАВА VІ. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ.
Компетентност

Чл.20. Общото събрание е върховен ръководен орган на сдружението. То се състои от всички членове на сдружението.

Чл.21. (1) Общото събрание:
1. Приема, изменя и допълва Устава.
2. Приема други вътрешни актове.
3. Определя размера, начина и сроковете за плащане на членския внос.
4. (изм. с решение на Общото събрание от 16.06.2011 г.) Избира и освобождава Председателя, Изпълнителния директор и членовете на Управителния съвет на сдружението. 5. Определя целите и насоките за дейността на сдружението и годишните задачи на Управителния съвет и на изключителния член “Ай Си Ти Медиа” ЕООД.
6. Взема решения за изключване на членове.
7. Взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението.
8. Приема бюджета и плана на сдружението.
9. Взема решения по въпроси от дейността на сдружението, внесени за разглеждане от Управителния съвет.
10. Приема отчет за дейността на Управителния съвет.
11. Отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението. 12. Взема решение за откриване и закриване на клонове.
13. Взема решения за участие на сдружението в други организации.
14. Взема и други решения, предвидени в устава
15. (изм. с решение на Общото събрание от 17.06.2015 г.) Избира Почетен Председател на сдружението.
(2) Правата по ал.1 не могат да бъдат възлагани на други органи на сдружението.
(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението;
(4) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава;
(5) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове или на друг орган на сдружението, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземате на решението.
(6) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член или орган на сдружението в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземате на решението.

Свикване. Кворум. Приемане на решения

Чл.22. (1) Общото събрание се свиква минимум един път в годината от Управителния съвет.
(2) (изм. с решение на Общото събрание от 16.06 2011 г.) Общото събрание може да бъде свикано и по писмено искане на една трета от членовете на сдружението, отправено до Изпълнителния директор на сдружението. В случай, че Изпълнителният директор в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(3) Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(4) (изм. с решение на Общото събрание от 06.06 2012 г.) Поканата се публикува в национален всекидневник и се поставя в офиса на сдружението, съгласно регистрирания адрес на управление на сдружението не по-късно от един месец преди насрочения ден.
(5) Всички документи и други писмени материали, свързани или имащи отношение към въпросите от дневния ред на събранието, се предоставят на членовете на сдружението най-малко една седмица преди датата на събранието.

Чл.23. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко половината плюс един от членовете на Сдружението.
(2) Ако в обявения час не се явят необходимият брой членове, заседанието на Общото събрание се провежда един час по-късно при същия дневен ред и на същото място и се счита за законно, независимо от броя на присъстващите.
(3) Присъствието на членовете се удостоверява в списък, съдържащ подписите на членовете или на техните пълномощници, който представлява неразделна част от протокола по ал.5.
(4) (изм. с решение на Общото събрание от 16.06.2011г.) Заседанието на Общото събрание се ръководи от Изпълнителния директор, а в негово отсъствие - от изрично посочен от Изпълнителния директор член на УС, с изключение на процедурата по избор на нов Управителен съвет, председател на Управителния съвет и изпълнителен директор. (5) (изм. с решение на Общото събрание от 16.06.2011г.) На заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от изпълнителния директор или от лицето, ръководило заседанието, както и от лицето, изготвило протокола.
(6) В работата на Общото събрание могат да участвуват и служители на изключителния член Ай Си Ти Медиа ЕООД с право на съвещателен глас по въпроси, които оперативно се изпълняват от тях по разпореждане на Аи Си Ти Медиа ЕООД, както и други поканени лица или представители на институции, за които Общото събрание дава съгласие за присъствие, но без право на глас.

Чл.24. (1) В Общото събрание всеки член има право на един глас.
(2) Членове, които по уважителни причини са възпрепятствани да участват в работата на Общото събрание, могат да се представляват от друг член или от трето лице въз основа на писмено пълномощно. Последното се прилага към списъка по чл.23(3).
(3) Едно лице може да представлява не повече от един член на Общото събрание. Преупълномощаване не се допуска.

Чл.25. (1) Общото събрание взема решенията си с мнозинство повече от половината от присъствуващите (обикновено мнозинство), освен в случаите, когато този Устав предвижда друго.
(2) Общото събрание взема решения за изменение и допълнение на Устава, както и решения за преобразуване или прекратяване на сдружението с мнозинство от две трети от присъстващите членове.
ГЛАВА VІI. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ и почетен председател
Чл.26 (1) (изм. с решение на Общото събрание от 17.06.2015 г.) Управителен орган на сдружението е Управителният съвет, който се състои от 5 до 9 члена, които са членове на сдружението. Изключителният член Ай Си Ти Медиа ЕООД има неотменно право да посочи свой представител за член на Управителния съвет. (2) Управителният съвет управлява и представлява сдружението и изпълнява всички функции, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание. (3) (изм. с решение на Общото събрание от 16.06.2011 г.) Управителният съвет се избира за срок от две години. (4) Членовете на Управителния съвет участват в неговата работа лично без право да упълномощават свои представители за участие в заседанията на Управителния съвет. (5) Членовете на Управителния съвет изпълняват своите функции на обществени начала и не получават възнаграждение за това.

Компетентност

Чл. 27. Управителният съвет:
1. Управлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на своите членове.
2. Приема членове на сдружението и изготвя предложения до Общото събрание за изключване на членове на сдружението.
3. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
4. Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава.
5. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
6. Подготвя и внася ежегодно в Общото събрание отчет за дейността на сдружението.
7. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това.
8. (изм. с решение на Общото събрание от 16.06.2011 г.) Делегира управленски права и представителни функции на председателя на Управителния съвет и на изпълнителния директор на сдружението.
9. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не са от изключителната компетентност на Общото събрание.
10. Изработва едногодишни планове за работата си, които се утвърждават от Общото събрание.
11. Назначава и освобождава счетоводител на сдружението.

Заседания на Управителния съвет

Чл.28. (1) (изм. с решение на Общото събрание от 16.06.2011 г.) Заседанията на Управителния съвет се провеждат регулярно и се ръководят от от Изпълнителния директор. (2) (изм. с решение на Общото събрание от 16.06.2011 г.) Изпълнителният директор е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Изпълнителният директор не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок от постъпило такова писмено искане, то заседание може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствието на Изпълнителния директор заседанието се ръководи от Председателя или определен от Управителния съвет друг негов член.
(3) Заседанието на Управителния съвет се счита за законно и той може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове. За присъстващо се счита и лице, с което Управителният съвет има двустранна телефонна, видеоконферентна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието. (4) На заседанията на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от всички присъствали членове на съвета.
(5) Управителният съвет взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите. Решенията за определяне на реда и организацията за извършване на дейността на сдружението, решенията за предложения до Общото събрание за преобразуване, прекратяване и ликвидация на сдружението и решенията за разпореждане с имущество на сдружението се взимат с мнозинство от всички членове.
(6) Управителният съвет може да вземе решение и неприсъствено, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

Председател на Управителния съвет, Изпълнителен директор, Почетен председател
Чл.29. (изм. с решение на Общото събрание от 16.06.2011 г.) (1) Председателят на Управителния съвет на сдружението се избира от Общото събрание измежду вече избраните членове на Управителния съвет с обикновено мнозинство от присъстващите с мандат от две години

(2) Функции на Председателя на Управителния съвет:
- изпълнява представителни функции
- отговаря за изграждане и поддържане добрия имидж на сдружението вътре в него и пред външния свят
- изпълнява контролни функции относно спазване на Устава и добрите практики, натрупани в сдружението. При нарушения сигнализира Управителния съвет, а при необходимост поставя въпроса пред Общото събрание.
Чл. 29а. (нов, създаден с решение на Общото събрание от 16.06.2011г.) (1) Изпълнителният директор на сдружението се избира от Общото събрание измежду вече избраните членове на Управителния съвет с обикновено мнозинство от присъстващите с мандат от две години, за не повече от два последователни мандата. (2) Функции на Изпълнителния директор
- организира, ръководи и контролира работата на сдружението, включително и с помощта на изключителния член Ай Си Ти Медиа - контролира приходите и разходите на сдружението
- извършва всякакви правомерни действия, осигуряващи нормалното функциониране на дружеството съгласно действащото в Република България законодателство - отчита дейността си пред УС И ОС.
Чл. 29б. (нов, създаден с решение на Общото събрание от 17.06.2015г.) (1) „Почетен председател“ е звание, с което може да бъде удостоено дееспособно физическо лице, член на Сдружението, допринесло изключително много за осъществяване на целите и задачите на Сдружението. (2) Със званието „Почетен председател“ лицето, член на Сдружението, се удостоява след решение на Общото събрание, взето с обикновено мнозинство. Предложение за удостояване със званието може да направи всеки член на Сдружението.
(3) Член на сдружението, който е обявен за “Почетен председател” запазва това звание безсрочно, с изключение на случаите, описани в (4) и (5). (4). Званието “Почетен председател” се отнема, ако физическото лице, удостоено с него, прекрати членството си в Сдружението. (5) Званието “Почетен председател” може да бъде отнето, и членството на удостоеното с това звание лице може да бъде прекратено и с Решение на Общото събрание по предложение на Управителния Съвет или на член на Сдружението, ако възникне ситуация, в която „Почетния председател“ уврежда интересите и доброто име на Сдружението (6)
ГЛАВА VІIІ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.
Чл. 30. (изм. с решение на Общото събрание от 16.06.2011г.) Сдружението се представлява от Председателя и Изпълнителния директор заедно и поотделно или от упълномощено/и от всеки от тях лице/а, с нотариално заверено пълномощно.

ГЛАВА IХ. ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО.

Чл. 31. Имуществото на сдружението се формира от членския внос, от приходи от собствена дейност и от други източници като дарения, спонсорство и други. ГЛАВА X. ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 32. Преобразуването на сдружението, както и неговото прекратяване и ликвидация се извършват по решение на Общото събрание на сдружението, при спазване разпоредбите на ЗЮЛНЦ.
ГЛАВА XІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА.
Чл. 33. Настоящият Устав е приет на Общото събрание на учредителите на сдружението, състояло се в София на 29.05.2007 г., изменен с решение на Общото събрание на сдружението, проведено на 25.11.2008 г., изменен с решение на Общото събрание на сдружението, проведено на 28.05.2009 г., изменен с решение на Общото събрание на сдружението, проведено на 16.06.2011 г., изменен с решение на Общото събрание на сдружението, проведено на 06.06.2012 г., изменен с решение на Общото събрание на сдружението, проведено на 12.06.2013 г., изменен с решение на Общото събрание от 17.06.2015 г.
Ивайло Йосифов
Изпълнителен директор на сдружение
“Клуб на мениджърите на информационни технологии в България”