Членство
Клубът е отворен за активно ангажирани с развитието на информационната инфраструктура в своята организация мениджъри, които могат да удостоверят, че длъжността и интересите им отговарят на целите на клуба с независима препоръка на член на клуба.


За нови членове на клуба е предвидено „тестово” посещение на едно заседание или най-скорошното мероприятие на клуба.